Strona główna -> Wspólnoty mieszkaniowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Tychach istnieje od 1982 roku, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000152718.

 Od ponad 35 lat w ramach podstawowej działalności statutowej zarządza swoimi zasobami mieszkaniowymi. Długoletnie doświadczenie w zarządzaniu własnymi nieruchomościami, posiadane przez Zarząd Spółdzielni licencje zarządców nieruchomości oraz podstawowa dewiza Spółdzielni „klient nasz Pan” pozwoliły na zaoferowanie swych usług Wspólnotom Mieszkaniowym.

    Na dzień dzisiejszy administrujemy 35 wspólnotami mieszkaniowymi, a sześć z nich powierzyły Spółdzielni również funkcję Zarządu.

Doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych, umiejętność negocjacji z firmami wykonawczymi, które Spółdzielnia zdobyła prowadząc w całym okresie swej działalności duże inwestycje mieszkaniowe wykorzystujemy przy przygotowywaniu planów remontów jak również ich realizacji.

Od dnia 1 stycznia 2004 roku w ramach naszej Spółdzielni został powołany Zakład Obsługi Nieruchomości którego głównym zadaniem jest obsługa wspólnot mieszkaniowych oraz techniczna obsługa Waszej nieruchomości.

Proponujemy fachowe doradztwo dla Zarządów wspólnot jak i wszystkich współwłaścicieli. Na życzenie przesyłamy:

- projekt umowy o administrowanie,

- kserokopie licencji zarządców,

- referencje od Zarządu Wspólnot.Poniżej przedstawiamy naszą ofertę cenową :

  1. Wynagrodzenie za administrowanie : od 0,55zł do 0,60 zł  / 1m2 / m-c

  2. Wynagrodzenie za konserwację : od 0,30 zł do 0,35 / 1m2 / m-c

3. Wynagrodzenie dodatkowe w przypadku powierzenia Spółdzielni funkcji Zarządu Wspólnoty : 0,15 zł / 1m2 / m-c

Powyższe wynagrodzenie oprócz zadań wynikających z zakresów, obejmuje całodobowy dyżur konserwatorów.


PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZAKRES OBSŁUGI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCHI. Zadania z zakresu eksploatacji.Czynności prawne.

1. Zawieranie umów o świadczenie usług i instytucjami i osobami fizycznym i przy zachowaniu dobrzej pojętej gospodarności.

2. Ustanawianie pełnomocnictw procesowych i występowanie przed sądami i organami ścigania, w zakresie prowadzonej działalności administracyjnej.

3. Doradztwo prawne dla Zarządu i współwłaścicieli.Obsługa administracyjna obiektów, zasobów lokalowych oraz właścicieli i najemców.

1. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji budynku i zasobów lokalowych z uwzględnieniem

- lokali mieszkalnych własnościowych,

- lokali użytkowych własnościowych,

- lokali mieszkalnych komunalnych,

- powierzchni ogrzewanej centralnie,

- powierzchni wspólnego użytku.

2. Bieżące prowadzenie dla każdego lokalu oddzielnie tzw. „Teczki lokalu” z zachowaniem ciągłości korespondencji i dokumentów.

3. Przeprowadzanie odczytów wodomierzy, podzielników ciepła i rozliczanie opłat.

4. Dokonywanie pomiaru temperatury w mieszkaniach.

5. Prowadzenie ewidencji sprzedaży lokali.

6. Prowadzenie pełnego rozliczenia finansowego budynku tak po stronie kosztów jak i dochodu z określeniem kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej.

7. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków właścicieli i najemców i załatwianie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Zawieranie umów ubezpieczeniowych budynku o ile Wspólnota taką czynność zleciła.Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w zakresie:

1. Utrzymania czystości w budynku, na drogach, chodnikach, zatokach parkingowych oraz na terenach zielonych objętych administracją,

2. Sprzątania i usuwanie śmieci, odpadów z części wspólnej ( klatki schodowe, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie itp.) oraz gromadzenie odpadów w miejscach na ten cel przeznaczonych.

3. Wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów ( kubły, kontenery, śmietnik) oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie porządkowym nie wyłączając stosowania środków dezynfekcyjnych.

4. Utrzymania w stanie gotowości urządzeń p.poż. budynku.

5. Konserwacji terenów zielonych.

6. Oczyszczania ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników, zatok położonych wzdłuż nieruchomości, jak również dróg wewnątrzosiedlowych, usuwanie śliskości z chodników.

7. Usuwania nadmiaru śniegu z dachu, drogi wewnątrzosiedlowej i strącanie sopli z rynien i gzymsów.

8. Okresowego mycia klatek schodowych, okien i lamperii olejnych.

9. Czyszczenia rynien i spustów wody deszczowej.

10. Prowadzenia deratyzacji budynku i śmietnika.

11. Dezynsekcja i dezynfekcja budynku.

12. Przygotowania budynku do okresu zimowego i wiosenno - letniego.Techniczna obsługa obiektu i zasobów lokalowych :

1. Prowadzenie bieżącej kontroli i przeglądów stanu technicznego obiektu, instalacji i urządzeń technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sporządzenie bilansu potrzeb remontowych budynku w układzie rzeczowo - finansowym.

3. Uczestnictwo w realizacji zadań remontowych zlecanych przez wspólnotę.

4. Prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego, przepisami dozoru technicznego dla obiektu i urządzeń technicznych.

5. Organizowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji awarii.


II. ZADANIA Z ZAKRESU KONSERWACJIZakres obsługi konserwacyjno - eksploatacyjnej obejmuje pięć wewnętrznych instalacji.1. Instalacja elektryczna.

Utrzymanie w pełnej sprawności poprzez :

- usuwanie przerw w dopływie / upalone przewody/, naprawa połączeń zatablicowych, dokonywanie okresowych pomiarów,

- wymiana lub uzupełnienie żarówek, gniazd i wkładek topikowych, gniazd bezpiecznikowych, listew rozgałęźnych, oprawek, puszek, kloszy, automatów schodowych itp.

- wymiana lamp, wyłączników, opraw do 2 sztuk na jedną klatkę.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

- naprawa awaryjnych pęknięć na sieci i urządzeniach licząc od zaworów na rozdzielniach, dokonywanie:

- likwidacja zapowietrzeń instalacji,

- usuwanie zamuleń w sieci i w grzejnikach,

- pojedyncza wymiana zaworów występujących w instalacji,

- przeprowadzenie przeglądów instalacji i urządzeń po zakończonym sezonie grzewczym wraz z „ zawieszeniem „ czynnika grzewczego,

- przeprowadzenie przeglądów instalacji i urządzeń c.o przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wraz z jej uruchomieniem na początku sezonu.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna.

- sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego oraz jego wskazań,

- uszczelnienie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana występujących instalacji do zaworów odcinających mieszkanie,

- likwidowanie miejscowych przecieków,

- okresowe odczytywanie wodomierzy z odnotowaniem wskazań zużycia,

- usuwanie miejscowych przecieków na poziomach i pionach kanalizacyjnych,

- czyszczenie kratek ulicznych oraz w węźle c.o.4. Instalacja gazowa.

- przeprowadzenie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń o nieszczelność,

- likwidacja nieprawidłowych połączeń urządzeń,

- okresowe kontrolowanie stanu technicznego zaworu głównego oraz zaworów odcinających, ocena stanu zabezpieczenia antykorozyjnego.III. ZADANIA Z ZAKRESU FINANSÓW.- Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Obsługa finansowo - księgowa członków wspólnoty

- Prowadzenie pełnego rozliczenia finansowego budynku tak po stronie dochodów jak i kosztów z określeniem kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej dla każdego mieszkania i lokali.

- Przyjmowanie wpłat dokonywanych przez właścicieli lokali za pośrednictwem banków.

- Kontrolowanie terminowości wpłat, a w przypadku opóźnień wezwanie do zapłaty przez wystawienie stosownego wezwania i naliczanie odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dokonywanie przeliczeń wymiaru należności w przypadku zmiany cen urzędowych.

- Pobieranie zaliczek na remonty i gromadzenie ich na oddzielnym koncie.

- Na wniosek Zarządu Wspólnoty przedkładanie okresowych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania rocznego.

- Comiesięczne sporządzenie i doręczenie właścicielom lokali użytkowych faktur VAT lub rachunków.

- Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres spraw finansowo - księgowych Wspólnoty Mieszkaniowej.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska